Cho biểu thức: x = ++a + b++; với a = 5 và b = 8, giá trị của biến x là bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh trên?

Cho biểu thức: x = ++a + b++; với a = 5 và b = 8, giá trị của biến x là bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh trên?

A. 13

B. 14

C. 15

D. Lỗi biên dịch

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: