Cho biết ứng dụng nào thuộc loại Client/Server?

Cho biết ứng dụng nào thuộc loại Client/Server?

A. WWW (World Wide Web)

B. WinWord

C. Excel

D. Photoshop

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: