Cho biết giá trị của biểu thức 5>1 

Cho biết giá trị của biểu thức 5>1 

A. -1

B. 0

C. 1

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: