Cho biết giá trị của biểu thức 2+4>2&&4<2 

Cho biết giá trị của biểu thức 2+4>2&&4<2 

A. 1

B. 0

C. -1

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Cho biết giá trị của biểu thức: 2+4>2&&4<2;

Cho biết giá trị của biểu thức: 2+4>2&&4<2;

A. 1

B. 0

C. -1

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: