Cho biết đặc điểm của địa chỉ ở tầng Data Link:

Cho biết đặc điểm của địa chỉ ở tầng Data Link:

A. Còn gọi là địa chỉ MAC

B. Còn gọi là địa chỉ mạng

C. Còn gọi là địa chỉ vật lý

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: