Cho biết chức năng của Proxy?

Cho biết chức năng của Proxy?

A. Là máy đại diện cho một nhóm máy đi thực hiện một dịch vụ máy khách (Client service) nào đó

B. Là một thiết bị thống kê lưu lượng mạng

C. Tất cả đều đúng

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: