Cho bảng user gồm các cột id, firstname, lastname, email và age. Sử dụng điều kiện nào trong câu SQL để in ra những user từ 20 đến 40 tuổi

Cho bảng user gồm các cột id, firstname, lastname, email và age. Sử dụng điều kiện nào trong câu SQL để in ra những user từ 20 đến 40 tuổi

A. BETWEEN 25 & 40

B. BETWEEN 25 – 40

C. BETWEEN 25 TO 40

D. BETWEEN 25 AND 40

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Cho bảng user gồm các cột id, firstname, lastname, email và age. Sử dụng cụm nào trong câu SQL để in ra tên đầy đủ của một user (fullname = firstname + khoảng trắng + lastname

Cho bảng user gồm các cột id, firstname, lastname, email và age. Sử dụng cụm nào trong câu SQL để in ra tên đầy đủ của một user (fullname = firstname + khoảng trắng + lastname

A. concat(firstname, “ “,lastname)

B. concat(lastname, “ “,firstname)

C. join(firstname, “ “,lastname)

D. join (lastname, “ “,firstname)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: