Cho bảng employees với dữ liệu sau

Cho bảng employees với dữ liệu sau

emp_id  emp_name

1 Brush

2 Jerrin

Câu lệnh truy vấn sau đây sẽ trả về giá trị gì?

Select count(*) from employees

A. 3

B. 2

C. 1

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: