Cho a=3, b=2 và c là 3 biến nguyên. Biểu thức nào sau viết sai cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C 

Cho a=3, b=2 và c là 3 biến nguyên. Biểu thức nào sau viết sai cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C 

A. (c=a & b)

B. (c=a && b)

C. (c= a/b)

D. (c= a<<b)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: