Cho a=3, b=2. Biến c=(a<<=b) sẽ có giá trị nào dưới đây

Cho a=3, b=2. Biến c=(a<<=b) sẽ có giá trị nào dưới đây

A. c=9

B. c=12. [ c =(a = (a<<=b)) = (a= a.2b)]

C. c=8

D. c=6

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: