Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán:

Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán:

A. Giảm nguyên giá TSCĐ

B. Tăng kinh phí hoạt động

C. Giảm chi hoạt động

D. Giảm chi dự án

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán:

Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán:

A. Giảm nguyên giá TSCĐ

B. Tăng kinh phí hoạt động

C. Giảm chi hoạt động

D. Giảm chi dự án

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán thế nào?

Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán thế nào?

A. Giảm nguyên giá TSCĐ

B. Giảm chi đầu tư

C. Giảm chi hao mòn lũy kế

D. Giảm chi hoạt động Trước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng