Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

A. Giá gốc vật liệu mua vào

B. Ghi giảm chi hoạt động

C. Ghi giảm nguồn kinh phí

D. Các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

A. Giá gốc vật liệu mua vào

B. Ghi giảm chi hoạt động

C. Ghi giảm nguồn kinh phí

D. Các trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào mục nào?

Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào mục nào?

A. Giảm chi phí hoạt động

B. Giá gốc vật liệu mua vào

C. Giảm nguồn kinh phí hoạt động

D. Giảm nguồn thu NSNN cấp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng