Chiều dài dữ liệu tối đa có thể đưa vào DatagramPacket là khoảng?

Chiều dài dữ liệu tối đa có thể đưa vào DatagramPacket là khoảng?

A. Khoảng 60.000 byte (phụ thuộc vào dạng đ¬ờng truyền).

B. Khoảng 50.000 byte

C. Khoảng 40.000 byte

D. Khoảng 30.000 byte

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: