Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000

Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000

A. Nợ TK 661: 80.000

Có TK 111: 80.000

B. Nợ TK 335: 80.000Có TK 111: 80.000

C. Nợ TK 334: 80.000

Có TK 111: 80.000

D. Nợ TK 461: 80.000Có TK 111: 80.000 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng