Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ như thế nào cho các đối tượng chịu chi phí

Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ như thế nào cho các đối tượng chịu chi phí

A. Được phân bổ hết vào chi phí chế biến

B. Được phân bổ dựa trên công suất bình thường

C. Được phân bổ dựa trên công suất dưới mức bình thường

D. Tất cả các phương án

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng