Chi phí nào dưới đây KHÔNG được tính vào giá gốc của vật tư, hàng hoá nhập kho khi đơn vị tự gia công:

Chi phí nào dưới đây KHÔNG được tính vào giá gốc của vật tư, hàng hoá nhập kho khi đơn vị tự gia công:

A. Trị giá thực tế của vật tư xuất gia công

B. Chi phí tự gia công chế biến

C. Chi phí vận chuyển, bốc xếp

D. Tất cả các chi phí nói trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng