Chi phí bán hàng phân bổ cho loại sản phẩm hàng hoá i bán ra trong kỳ KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Chi phí bán hàng phân bổ cho loại sản phẩm hàng hoá i bán ra trong kỳ KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

B. Số lượng sản phẩm hàng hoá i bán ra trong kỳ

C. Tổng tiêu chuẩn phân bổ của các loại sản phẩm hàng hoá bán ra trong kỳ

D. Tiêu chuẩn phan bổ của loại sản phẩm hàng hoá i bán ra trong kỳ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Chi phí bán hàng phân bổ cho loại sản phẩm hàng hoá i bán ra trong kỳ tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Chi phí bán hàng phân bổ cho loại sản phẩm hàng hoá i bán ra trong kỳ tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

B. Tổng số lượng hàng hoá bán ra trong kỳ

C. Số lượng hàng hoá i bán ra trong kỳ

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng