Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp phân bổ cho đối tượng thứ i tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp phân bổ cho đối tượng thứ i tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Tổng chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

B. Tổng tiêu chuẩn phân bổ

C. Tiêu chuẩn phân bổ cho đối tượng thứ i

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng