Chi hộ cấp trên bang TM các khoản vngx lai nội bộ, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Chi hộ cấp trên bang TM các khoản vngx lai nội bộ, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 335: 50.000 / Có TK 111: 50.000

B. Nợ TK 342: 50.000 / Co TK 111: 50.000

C. Nợ TK 341: 50.000 / Có TK 111: 50.000

D. Nợ TK 336: 50.000 / Có TK 111: 50.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng