Chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi:

Chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi:

A. Tăng nguồn kinh phí hoạt động

B. Tăng quỹ phát triển hoạt động

C. Phải nộp ngân sách nhà nước

D. Tất cả các trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi:

Chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi:

A. Tăng nguồn kinh phí hoạt động

B. Tăng quỹ phát triển hoạt động

C. Phải nộp ngân sách nhà nước

D. Tất cả các trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng