Checksum trong gói dữ liệu UDP có độ dài? 

Checksum trong gói dữ liệu UDP có độ dài? 

A. 4 bít

B. 8 bít

C. 16 bít

D. 32 bít

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: