Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho:

Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho:

A. Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi

B. Tổ chức xã hội nghề nghiệp tự thu, tự chi

C.

Văn phòng quốc hội

D. Tất cả các đối tượng trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho:

Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho:

A. Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi

B. Tổ chức xã hội nghề nghiệp tự thu, tự chi

C. Văn phòng quốc hội

D. Tất cả các đối tượng trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng