char tb, mang[15];

char tb, mang[15];

Có các khai báo sau. Trong các câu lệnh sau, câu nào đúng:

A. tb=”chào bạn”;

B. gets(mang);

C. mang=”chao ban”;

D. gets(tb);

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: