char S[] = “Helen”;

char S[] = “Helen”;

char * p = S;

char c = * (p + 3);

Cho đoạn chương trình. Giá trị của c sẽ là:

A. ‘H’

B. ‘e’

C. ‘l’

D. ‘n’

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: