char * ptr;

char * ptr;

char msg[10];

char v;

Nếu có khai báo. Câu nào sẽ đúng:

A. ptr=v;

B. ptr=msg;

C. Cả hai câu đều đúng

D. Cả hai câu đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: