char msg[10];

char msg[10];

char * ptr;

char value;

Nếu có các khai báo sau. Câu nào sau đây là đúng:

A. ptr=value;

B. ptr=msg;

C. Cả hai câu trên đều đúng

D. Cả hai câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

char msg[10];

char msg[10];

char value;

Nếu có các khai báo sau. Câu nào sau đây sẽ là đúng:

A. msg[2]=value;

B. msg=value;

C. Cả hai câu trên

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: