char[] greet = new char[10];

char[] greet = new char[10];

greet = “Hello”;

k = greet.length();

System.out.print(k);

 Khối lệnh sau có kết quả bao nhiêu khi thực hiện?

A. 4

B. 5

C. 6

D. Lỗi biên dịch

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: