Chọn phát biểu không đúng về vấn đề kiểm soát lỗi?

Chọn phát biểu không đúng về vấn đề kiểm soát lỗi?

A. Tất cả các lỗi đều được phát hiện bởi các phương pháp kiểm soát lỗi

B. Nguyên lý chung là thêm vào tập bit kiểm tra nào đó sao cho bên nhận có thể kiểm soát được

C. Với mã sửa lỗi, cho phép định vị được lỗi nên không cần phải truyền lại

D. Với mã dò lỗi, chỉ phát hiện lỗi nên phải truyền lại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: