Chọn phần tử HTML nào đúng nhất cho định dạng tiêu đề là lớn thứ 2?

Chọn phần tử HTML nào đúng nhất cho định dạng tiêu đề là lớn thứ 2?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: