Chọn phần tử HTML được dùng nhấn mạnh nội dung văn bản?

Chọn phần tử HTML được dùng nhấn mạnh nội dung văn bản?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: