Chức năng xóa không có trong màn hình nào dưới đây:

Chức năng xóa không có trong màn hình nào dưới đây:

A. Hệ thống tài khoản

B. Danh mục từ điển

C. Cập nhật chứng từ

D. Sổ chi tiết bán hàng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng