Chức năng của tầng trình diễn là chuyển đổi?

Chức năng của tầng trình diễn là chuyển đổi?

A. Dữ liệu tầng ứng dụng thành các Frame

B. Khuôn dạng của gói tin phù hợp với các tầng kế trên và dưới

C. Các phiên truyền thông giữa các thực thể

D. Dữ liệu người sử dụng thành dữ liệu chung của mạng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: