Chỉ phát biểu sai, để đạt được độ đo PUM thấp:

Chỉ phát biểu sai, để đạt được độ đo PUM thấp:

A. Cải tiến quy trình

B. Giảm lỗi giá

C. Gia tăng số bản bán được

D. Giảm thời gian sửa lỗi

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: