Chế độ đồ họa bao gồm các vấn đề:

Chế độ đồ họa bao gồm các vấn đề:

A. Bao nhiêu màu.

B. Gồm những màu gì.

C. Độ phân giải của màn hình  là bao nhiêu.

D. Cả 3 phương án trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: