Cellspacing: số pixel giữa những ô với nhau. Cellpadding: số pixel giữa nội dung ô và đường viền ô

Cellspacing: số pixel giữa những ô với nhau. Cellpadding: số pixel giữa nội dung ô và đường viền ô

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: