Cấu trúc … thường bắt đầu bằng những chủ đề thông thường có chứa các đường dẫn tới nhiều topic cụ thể khác

Cấu trúc … thường bắt đầu bằng những chủ đề thông thường có chứa các đường dẫn tới nhiều topic cụ thể khác

A. Hirerarchical

B. Linear

C. Mixed

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: