Cấu hình mạng (Topology) được hiểu là gì?

Cấu hình mạng (Topology) được hiểu là gì?

A. Các qui ước truyền thông trên mạng

B. Sơ đồ kết nối vật lý các máy tính trong mạng

C. Cách kết nối các thiết bị vật lý trong mạng

D. Các phần mềm điều khiển mạng 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: