Cấp trên thu hồi số kinh phí cấp dưới dùng không hết nộp lại cho cấp trên (băng tiền gửi), số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Cấp trên thu hồi số kinh phí cấp dưới dùng không hết nộp lại cho cấp trên (băng tiền gửi), số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 112: 50.000 / Có TK 311: 50.000

B. Nợ TK 112: 50.000 / Co TK 341: 50.000

C. Nợ TK 112: 50.000 / Có TK 336:50.000

D. Nợ TK 112: 50.000 / Có TK 311: 50.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng