Cấp nào thấp nhất thực hiện việc kiểm sóat sai đầy đủ: 

Cấp nào thấp nhất thực hiện việc kiểm sóat sai đầy đủ: 

A. Cấp Physical

B. Cấp MAC

C. Cấp Datalink

D. Cấp Network

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: