Cấu trúc thông tin biểu diển tổ chức nội của:

Cấu trúc thông tin biểu diển tổ chức nội của:

A. Những cấu trúc dữ liệu dùng để biểu diễn loại dữ liệu

B. Mô hình bố trí nhân viên dự án

C. Mô hình truyền thông dự án

D. Những dữ liệu khác nhau và những mục điều khiển

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: