Cấu trúc tag của inline frame là gì?

Cấu trúc tag của inline frame là gì?

A.  iframe

B. inframe

C. frame

D. inlineframe

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: