Cấu trúc đơn giản của một trang HTML được khai báo theo thứ tự là:

Cấu trúc đơn giản của một trang HTML được khai báo theo thứ tự là:

A. HEAD, HTML, BODY

B. HEAD, TITLE, BODY

C. HEAD, BODY, HTML

D. HTML, HEAD, BODY

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: