Câu nào sau đây là sai?

Câu nào sau đây là sai?

A. /** chú thích */

B. /* chú thích */

C. /* chú thích

D. // chú thích

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Câu nào sau đây là sai?

Câu nào sau đây là sai?

A.  /** chú thích */

B. /* chú thích */

C. /* chú thích

D. // chú thích

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: