Câu nào sau đây cho thấy cú pháp đúng cho câu lệnh if?

Câu nào sau đây cho thấy cú pháp đúng cho câu lệnh if?

A. if expression

B. if { expression

C. if ( expression )

D. expression if

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: