Câu nào không nói đến ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc:

Câu nào không nói đến ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc:

A. Bạn có thể xử lí một cách hỗn hợp các kiểu dữ liệu trong một đơn vị.

B. Bạn có thể lưu dữ xâu kí tự có đọ dài khác nhau vào trong một biến cấu trúc.

C. Dữ liệu có thể lưu trữ trong một module và dưới dạng phân cấp.

D. Cần ít nhất một bộ nhớ cho cùng dữ liệu.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: