Câu nào dưới đây có kết quả bằng với $add += $add ?

Câu nào dưới đây có kết quả bằng với $add += $add ?

A. $add = $add

B. $add = $add +$add

C. $add = $add + 1

D. $add = $add + $add + 1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Câu nào dưới đây có kết quả bằng với $add += $add ?

Câu nào dưới đây có kết quả bằng với $add += $add ?

A. $add = $add

B. $add = $add +$add

C. $add = $add + 1

D. $add = $add + $add + 1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: