Câu lệnh SQL nào sau đây để xóa bảng từ cơ sở dữ liệu cho trước

Câu lệnh SQL nào sau đây để xóa bảng từ cơ sở dữ liệu cho trước

A. DELETE TABLE

FROM DATABASE

B. DELETE TABLE

C. DROP TABLE

D. DROP TABLE

FROM DATABASE

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: