Câu lệnh SELECT mà không có mệnh đề WHERE sẽ trả về

Câu lệnh SELECT mà không có mệnh đề WHERE sẽ trả về

A. Mọi dòng dữ liệu từ bảng của câu lệnh WHERE trước đó

B. Mọi dữ liệu từ bảng

C. Câu lệnh sai vì SELECT là phải có mệnh đề WHERE

D. Luôn trả về giá trị NULL

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Câu lệnh SELECT mà không có mệnh đề WHERE sẽ trả về

Câu lệnh SELECT mà không có mệnh đề WHERE sẽ trả về

A. Mọi dòng dữ liệu từ bảng của câu lệnh WHERE trước đó

B. Mọi dữ liệu từ bảng

C. Câu lệnh sai vì SELECT là phải có mệnh đề WHERE

D. Luôn trả về giá trị NULL

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: