Câu lệnh nào sau đây sẽ KHÔNG phát sinh ra lỗi biên dịch?

Câu lệnh nào sau đây sẽ KHÔNG phát sinh ra lỗi biên dịch?

A. char your_char = “int”;

B. char what_char = “L”

C. char ok = ‘\u3456’;

D. char what = ”Hello”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: