Câu lệnh nào output ra “$x” trên màn hình

Câu lệnh nào output ra “$x” trên màn hình

A. echo “\$x”;

B. echo “$$x”;

C. ) echo “/$x”;

D. echo “$x;”;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: